Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
NEDERVETIL
FAKTA FÖRENINGAR NÄRINGSLIV FRITID AKTUELLT BYAPORTALEN GÄSTBOK FOTOGALLERI
Kronoby   På svenska  Suomeksi    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Brännkärr-Bast byaråd
Byaföreningen Hängbron
Bredbandsprojekt
Informationsmöte
Nodhuset
Grävning
Invigningsfest
Medlemssidor
Renoveringsprojekt
Byaforskningen
Nedervetil Lant- och hushållssällskap
Folkhälsan i Nedervetil
Ostrobotnia Runners Club ORC
IK Myran
Kyrkans ungdom
Nedervetil Damkör
Nedervetil Frivilliga Brandkår r.f
Nedervetil Hembygdsförening
Nedervetil Konstklubb
Nedervetil Marthaförening r.f
Nedervetil Pensionärsklubb
Nedervetil Röda Kors avdelning
Nedervetil ÖSP
OK Botnia
Lions Club Nedervetil
Slotte släktförening
Pensionärshemsföreningen
SK Åsen
Nedervetil ungdomsförening
NYHETER
Länksamling Svenska
Linkit Suomeksi
Links in English
Bilder från Nedervetil
Gäster från Österrike
Lathund
Bilder från Nedervetilveckan 2010

Bredbandsprojekt Hängbron

Projektplan

 

1.Bakgrund och behov

 

Nybildade byaföreningen Hängbron, projektägare, representerar de norra delarna av gamla Nedervetil kommun. Området består av byarna Sandbacka, Kristoffers,  Ahlskog, Slotte, Kallgårdsbacka, Annabacka, Åbacka, Storkärr och Apalakt. I området finns totalt ungefär 80 hushåll utspridda på ett tämligen stort område längs med riksväg 13 omkring 15 km från Karleby och utmed Perho å.  Byn har ingen samlingslokal, eftersom områdets gemensamma skola, som stängdes på 1970 talet, övergick i privat ägo.

 

Behovet av en plats för gemensamma aktiviteter och samvaro har ingalunda minskat med tiden och vår målsättning är att ersätta en fysisk lokal med en virtuell, som skulle svara mot dagens krav på informations-, kunskaps- och utbildningsbehov. Kan vi då med ett effektivt virtuellt nätverk kompensera eller komplettera ” bystugan”?

 

2. Målgrupp och förmånstagare

 

Målgruppen i projektet är alla hushåll, samt nya potentiella inflyttare i byaföreningens verksamhetsområde. Projektet vill också vara ett exempel för andra byar, städer, byaföreningar, organisationer osv. i hur man med gemensamma krafter och modern teknologi kan skapa nya och intressanta lösningar för aktiviteter, gemenskap, utveckling och nytänkande.

 

3. Målsättning och genomförande

 

Målsättningen med projektet är att skapa ett virtuell nätverk , en modern bystuga, ett samlingsforum där invånarna kan utbilda sig, delta, diskutera, debattera, påverka, arbeta, erhålla service och utöva gemensamma aktiviteter.  

 

För att detta skall vara möjligt kommer ett utbildningsprogram inom grunderna i datateknik att genomföras så att gammal som ung, kan använda lära sig den nya tekniken och därmed delta i det virtuella nätverkets verksamhet.

 

Målsättningen är att våra utbildade handledare, tutorer, skall gå runt till hushållen för att handleda och utbilda invånarna i tekniken. Uppskattningsvis är det ca 50 % av befolkningen i området som behöver någon form av personlig handledning. Den yngre generationen är redan ganska långt insatt i vilka möjligheter den nya tekniken ger, men kan även den äldre generationen anamma den nya tekniken?

 

Nya tjänster skulle födas via nätet. Exempel på dessa är olika former av övervakning, hemhjälp, sjukvård, distansarbete mm. Vi har redan inom området personer som vill och har möjlighet att göra en del av sitt arbete på distans. Det betyder med andra ord att en del arbetsdagar är arbetstagaren hemma och sköter sitt jobb via nätet genom att ha nätverkskoppling till arbetsplatsdatorn. Dessutom finns det flera generationer inom området som med hjälp av enkla webbkameror kunde ge handräckning åt de äldre så att dessa så länge som möjligt kunde bo hemma. Företagare, jordbrukare, farmare mm. kan med hjälp av den nya tekniken övervaka sina anläggningar på ett enkelt sätt.

 

Kan vi sedan använda bra nätförbindelser till att avbelasta sjukvården, genom att man på hälsocentralen har kontakt med patienter i realtid, kan ge anvisningar och råd om hur de bör sköta sig, så har vi kommit ett stort steg framåt. Isynnerhet om äldre människor med datorns hjälp kan bespara sig från onödiga resor till hälsocentralen, så är det ett stort steg framåt. Hur mycket av dessa är det möjligt att realisera till ett vettigt pris och kommer det att vara användarna överkomligt? Detta vill vi finna svar på med hjälp av att skapa olika försöksgrupper, som under projekttiden

utför uppgifterna via det virtuella nätverket.

 

Eftersom det inte funnits någon gemensam samlingslokal i området så har det inte heller varit möjligt att ordna MI kurser eller dylikt.  Nu skulle vi tillsammans med Kronoby MI och andra aktörer ha möjlighet att skapa skräddarsydda kurser via nätet. Målsättningen är också att skapa specialkurser i bl.a. användningen av digitalkamera, webdesign och användningen av e-mail och Internet. Tanken är att hela byagemenskapen skall få handledning i hemmet eller via nätet.

Kommer dylika kurser att loka deltagare? Kan dessa virtuella kurser locka till ett aktivt medborgarskap? Kommer byaföreningen att kunna svara på den utmaningen?

 

 

Byaföreningen har användarrätt till namnet www.nedervetil.fi. Genom egen hemsida kan vi och alla lokala föreningar och myndigheter ge realtidsinformtion. Blir hemsidans anslagstavla ersättande för anslagen som nu hänger vid alla postlådor? Kan startsidan ge snabba länkar till kommun, tidningar, myndigheter osv.?

 

Kontakten inom byn förbättras avsevärt i och med att vi får tillgång till IP telefoni. Detta gör att man inom nätet ringer gratis och i synnerhet för de äldre är detta en avsevärd förmån eftersom många har sina anförvanter inom området. Kan väggtelefonen bli uppskattad eftersom man ringer gratis inom byn genom nätet? Kommer trafiken utåt att inhandlas gemensamt inom byn?

 

Också TV nätet på Sandbacka ersätts med bredband och omfattar därmed hela föreningens område. Vi får tillgång till fjorton kanaler samt möjlighet att köra egna program på vissa frekvenser. Inom projektet utförs ett försök att göra egna program samt till viss del kan man också tänka sig att köpa specifika undervisningsprogram utifrån. Kan vi erbjuda skolningsprojekt via egen tv kanal? Kan vi ha filmer som åtföljs av diskussioner inom byn?


 

 

Vid anläggandet av bredband kommer det att fodras att det utförs en mängd svetsningsarbeten av fiberoptik. Svetsningen skulle utföras så att vi ordnar en utbildning i svetsningstekniken för intresserade och apparaturen inlånas.  Denna utbildning skulle skapa svetsare med en unik specialkunskap inom fiberoptisk svetsning. Dessa personer med denna specialkunskap skulle sedan kunna placera sig i en arbetsbank på föreningens hemsida, där de kan marknadsföra sina kunskaper och tjänster till andra liknande projekt och företag, vilket i sin tur skulle kunna resultera i nya arbetstillfällen.  Kan vi ge våra ungdomar en bra start ifråga om att konkret använda ljuskabel?

 

4. Effekter och verksamheten på lång sikt

 

En följdeffekt av dessa ovanstående åtgärder väntas vara att byn och dess invånare mera börjar aktivera sig och i framtiden kunde inhandling av sådana tjänster som alla använder skötas gemensamt. Som exempel kan tas gemensamma energiinköp, gemensamma försäkringsköp. Dessa är bara ett fåtal av de möjligheter som det finns att gemensamt inhandla.

Kommer byaföreningen att kunna mobilisera byn så att alla får ekonomisk nytta av att samarbeta?

 

Andra effekter är att projektet skapar utbildningsmaterial som både läggs ut på nätet och som finns i skriftligt form. Detta material kommer alla att därmed kunna använda sig av både inom vårt närområde som i övriga Finland.

 

Eftersom hela processen, från grävning, kabeldragning och användning av tekniken kommer att dokumenteras på flera olika sätt bl.a. genom digitalteknik (digitalkamera –och videokameror) kan vem som helst ta del av resultaten av projektet och därmed utveckla sitt eget område. Resultaten kommer att finnas till påseende på byaföreningens hemsida.

 

Projektet ger också flera intresserade möjlighet att utbilda sig inom fiberoptisk svetsning, en färdighet de i framtiden kan använda på liknande projekt och därmed sysselsätta sig själva. 

 

Ett resultat är också det nätverk av tutorer inom datateknik som bildas genom projektet. Dessa kan sedan också marknadsföra sig via byaföreningens hemsida till t.ex. olika organisationer och föreningar i trakten.

 

För områdets invånare ger projektet möjlighet till förbättrad service, kunskapshöjning och ökad levnadskvalitet.

 

 

5. Projektets tidsram

 

Projektettiden är 22.6.2004 – 31.2.2006.

 

Andra effekter är att projektet skapar utbildningsmaterial som både läggs ut på nätet och som finns i skriftligt form. Detta material kommer alla att därmed kunna använda sig av både inom vårt närområde som i övriga Finland.

 

Eftersom hela processen, från grävning, kabeldragning och användning av tekniken kommer att dokumenteras på flera olika sätt bl.a. genom digitalteknik (digitalkamera –och videokameror) kan vem som helst ta del av resultaten av projektet och därmed utveckla sitt eget område. Resultaten kommer att finnas till påseende på byaföreningens hemsida.

 

Projektet ger också flera intresserade möjlighet att utbilda sig inom fiberoptisk svetsning, en färdighet de i framtiden kan använda på liknande projekt och därmed sysselsätta sig själva. 

 

Ett resultat är också det nätverk av tutorer inom datateknik som bildas genom projektet. Dessa kan sedan också marknadsföra sig via byaföreningens hemsida till t.ex. olika organisationer och föreningar i trakten.

 

För områdets invånare ger projektet möjlighet till förbättrad service, kunskapshöjning och ökad levnadskvalitet.

 

 

5. Projektets tidsram

 

Projektettiden är 22.6.2004 – 31.2.2006.

Ansvarig utgivare: Byförening Hängbron     Senast modifierad: 16.7.2005